Trang chủ GIÁO LÝ HỎI THƯA Bài 35. Bí Tích Truyền Chức Thánh

Bài 35. Bí Tích Truyền Chức Thánh

CÁC BÍ TÍCH PHỤC VỤ CỘNG ĐOÀN

1533-1666

Bài 35 :  BÍ TÍCH TRUYỀN CHỨC THÁNH

1534-1600

"Thượng tế nào cũng là người được chọn trong số người phàm, và được đặt lên làm đại diện cho loài người, trong các mối tương quan với Thiên Chúa, để dâng lễ phẩm cũng như tế vật đền tội" (Dt 5,1).

1. H. Bí tích Truyền Chức Thánh là gì?

T. Là Bí tích Chúa Giêsu đã lập để thông ban chức linh mục cho những người được tuyển chọn, hầu phục vụ Dân Chúa bằng việc giảng dạy, tế tự và điều hành mục vụ.

2. H. Chúa Giêsu lập Bí tích Truyền chức thánh khi nào?

T. Chúa Giêsu đã lập Bí tích này trong bữa tiệc sau hết, khi Người nói với các tông đồ rằng: "Anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy" (Lc 22,19).

3. H. Chức tư tế chung là gì?

T. Là sự tham dự vào chức tư tế của Chúa Kitô khi lãnh nhận Bí tích Rửa tội.

4. H. Chức tư tế thừa tác là gì?

T. Là sự tham dự vào chức tư tế của Chúa Kitô qua Bí tích Truyền chức thánh, để phục vụ cộng đoàn nhân danh Chúa Kitô.

5. H. Có những cấp bậc nào trong Bí tích Truyền chức thánh?

T. Từ ban đầu, Bí tích Truyền chức thánh đã bao gồm ba cấp bậc: Giám mục, Linh mục và Phó tế.

6. H. Ai được quyền ban Bí tích Truyền chức thánh?

T. Chỉ các Giám mục có quyền ban Bí tích này mà thôi, vì các Ngài đã nhận quyền ấy nơi các tông đồ.

7. H. Bí tích Truyền chức thánh được cử hành thế nào?

T. Bí tích Truyền chức thánh được cử hành bằng việc đặt tay cùng với lời nguyện thánh hiến. Bí tích này cũng in dấu ấn thiêng liêng không thể xóa được.

8. H. Ai được lãnh nhận Bí tích Truyền chức thánh?

T. Chỉ những người nam đã được rửa tội, tự nguyện giữ luật độc thân, và được Hội Thánh công nhận đủ khả năng thi hành chức vụ, mới được lãnh Bí tích Truyền chức thánh.

9. H. Người tín hữu có bổn phận nào đối với các vị chủ chăn của mình?

T. Người tín hữu có bổn phận cầu nguyện, tôn kính, vâng lời các vị chủ chăn trong các điều hợp lẽ đạo, tích cực cộng tác xây dựng Nước Chúa, đồng thời cũng phải giúp các ngài về tinh thần và vật chất nữa.

04:03:23 - Ngày: 08-12-2016
Tìm kiếm:

Vatican 24 - 30/11/2016

Các Họ Đạo

 

Hạt Bình Đại

Liên kết đến http://www.giaophanvinhlong.net/Hat-Binh-Dai.html#

 

Hạt Cái Mơn

Liên kết đến http://www.giaophanvinhlong.net/Hat-Cai-Mon.html

 

Hạt Thạnh Phú

Liên kết đến http://www.giaophanvinhlong.net/Hat-Thanh-Phu.html

 

Hạt Trà Vinh

Liên kết đến http://www.giaophanvinhlong.net/Hat-Tra-Vinh.html

 

Hạt Mặc Bắc

Liên kết đến http://www.giaophanvinhlong.net/Hat-Mac-Bac.html

 

Hạt Vĩnh Kim

Liên kết đến http://www.giaophanvinhlong.net/Hat-Vinh-Kim.html

 

Hạt Vĩnh Long

Liên kết đến http://www.giaophanvinhlong.net/Hat-Vinh-Long.html

 

Hạt Mai Phốp

Liên kết đến http://www.giaophanvinhlong.net/Hat-Mai-Phop.html

 

Hạt Sa Đéc

Liên kết đến http://www.giaophanvinhlong.net/Hat-Sa-Dec.html

 

Hạt Bến Tre"

Liên kết đến http://www.giaophanvinhlong.net/Hat-Ben-Tre.html